پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مرکز آموزشی درمانی الهادی (ع)

X

 سرکار خانم کبری شامنصوری

 سمت : مدیریت داخلی بیمارستان