پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مرکز آموزشی درمانی الهادی (ع)

X

 

 

آدرس پستی : خوزستان -شوشتر- چهارراه شهید رجایی- ضلغ غربی- بیمارستان و زایشگاه الهادی (ع)

پست الکترونیک :   nnavarbaf@gmail.com   -------     lib_sh@ajums.ac.ir

شماره تماس : 36222221-061