پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مرکز آموزشی درمانی الهادی (ع)

X

 

مسئول کتابخانه : خانم نجمه نوارباف زاده

رشته تحصیلی : کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن تماس : 36228916-061

پست الکترونیک : nnavarbaf@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------

کتابدار : خانم جورابیان 

رشته تحصیلی : کارشناس پرستاری

تلفن تماس : 36222221-061

پست الکترونیک :